tel: 022 848 40 61

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych. W ramach naszych usług, świadczymy pomoc prawną w postaci:

  • konsultacji prawnych w wybranej przez Klienta formie (ustnej, pisemnej bądź elektronicznej)
  • sporządzania opinii prawnych, ekspertyz, analiz i audytów,
  • sporządzenia pism procesowych na wszystkich etapach postępowania sądowego i sądowo-administracyjnego, w tym  pozwów, wniosków, skarg, apelacji, skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skarg konstytucyjnych i wniosków do Trybunały Konstytucyjnego,
  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz prowadzenia postępowań mediacyjnych,
  • prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej, wnoszenia wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń i skarg,
  • sporządzania projektów umów i ich negocjacji, oceny ryzyka związanego z ich zawarciem, opiniowania projektów umów przedstawionych przez Klienta,
  • bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • sporządzania uchwał organów osób prawnych, statutów i regulaminów.

Partnerzy Kancelarii biorą ponadto udział w procesie legislacyjnym, tworząc i  opiniując projekty ustaw, tak na zlecenie administracji rządowej jak i organizacji pozarządowych.

Close Menu