tel: 022 848 40 61

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną głównie w następujących dziedzinach:

Prawo administracyjne

prowadzenie wszelkiego typu postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, w tym przede wszystkim przed organami samorządu terytorialnego, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, UOKiKiem i innymi organami regulacyjnymi, wnoszenie odwołań od decyzji administracyjnych, prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi obu instancji, pomoc w egzekucji decyzji administracyjnych.

Prawo cywilne i prawo umów

prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań odszkodowawczych przeciwko sprawcom szkody i ubezpieczycielom, sporządzanie projektów umów o dzieło, zlecenia, sprzedaży, darowizny i innych umów typowych, sporządzenie projektów umów o współpracy między przedsiębiorcami, umów dystrybucyjnych i wydawniczych i innych umów nienazwanych, sporządzanie projektów umów z elementami prawnoautorskimi, licencji na wykorzystywanie utworów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności.

Nieruchomości i proces budowlany

przygotowywanie i negocjowanie umów nabycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, reprezentacja w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych, sporządzenie projektów umów o roboty budowlane i prace remontowe, reprezentacja wspólnot mieszkaniowych i właścicieli lokali, ustanawianie służebności gruntowych, prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, sporów z zakresu użytkowania wieczystego, postępowań o zasiedzenie, podział i scalanie gruntów, ustanawianie hipotek.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów osób prawnych, reprezentacja przedsiębiorców jednoosobowych i spółek w sporach z kontrahentami, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, uzyskiwanie odszkodowań od organów spółek, reprezentacja wspólników w sporach wewnętrznych, prowadzenie audytów wewnętrznych, postępowań przed UOKiK i postępowań likwidacyjnych, egzekucja należnych świadczeń.

Fundacje i stowarzyszenia

sporządzanie projektów statutów, regulaminów, uchwał organów fundacji i stowarzyszeń, bieżąca obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń, doradztwo w zakresie uzyskania i utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), korzystania z wolontariatu, reprezentacja fundacji w sporach sądowych i przed organami administracji, postępowania rejestrowe i likwidacyjne.

Prawo rodzinne i spadkowe

prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku małżeńskiego, sporządzenie testamentów, prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego i zachowek.

Prawo pracy

prowadzenie sporów przed sądami pracy, sporządzenie projektów umów o pracę, przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych podobnych dokumentów, dochodzenie odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, z tytułu mobbingu oraz innych świadczeń z tytułu stosunku pracy.

Grunty warszawskie

prowadzenie postępowań dotyczących odzyskania gruntów utraconych na mocy dekretu warszawskiego oraz odszkodowań za ich wywłaszczenie na etapie postępowania przed organami administracji oraz przed sądem.

Prawo zamówień publicznych

doradztwo prawne przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie projektów umów konsorcjów, umów z podwykonawcami i innymi podmiotami, pomoc prawna podczas realizacji umów o zamówienie publiczne, sporządzenie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, prowadzenie postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami.

Nasze usługi świadczymy także w zakresie innych dziedzin prawa, jeżeli wynika to z indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawną zapewniamy też na etapie postępowań egzekucyjnych.

Close Menu